Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)

  • Σύνταξη Τεχνικού Φακέλου με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την Γνωστοποίηση της Λειτουργίας ενός ΚΥΕ
  • Σύνταξη όλων των σχετικών μελετών που απαιτούνται, όπως:    

           -   μελέτη πυρασφάλειας

           -   σχεδίαση του καταστήματος με την εσωτερική διαμόρφωση των χώρων κλπ

           -   Διαγράμματα ροής της παραγωγικής διαδικάσιας

           -   Φάκελο με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα HACCP