ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜ. ΠΡΟΔΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.

SMURFIT KAPPA HELLAS Α.Ε.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ( Π.Ε.Α.) είναι ένα αναγνωρισμένο από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. έγγραφο, στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση κάθε κτιρίου.

Η έκδοσή του είναι πλέον απαραίτητη για κάθε κτίριο (σύμφωνα με το Ν.3661/2008 και την Κ.Υ.Α. έγκρισης του Κ.ΕΝ.Α.Κ.) σε κάθε αγοροπωλησία και μίσθωση. Η χρονική του ισχύς είναι δέκα έτη.

 

Το Τεχνικό μας Γραφείο αναλαμβάνει την έκδοση του Π.Ε.Α. που περιλαμβάνει:

 • Τη συλλογή όλων εκείνων των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως είναι η οικοδομική άδεια, η κάτοψη του χώρου, το συμβόλαιο του ακινήτου κ.α.
 • Την επί τόπου αυτοψία του ακινήτου και την καταγραφή όλων των στοιχείων που απαιτούνται όπως η θερμομόνωση του κτιρίου,
 • Την έκδοση του Π.Ε.Α. μέσα από το ειδικό λογισμικό του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)

 • Σύνταξη Τεχνικού Φακέλου με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την Γνωστοποίηση της Λειτουργίας ενός ΚΥΕ
 • Σύνταξη όλων των σχετικών μελετών που απαιτούνται, όπως:    

           -   μελέτη πυρασφάλειας

           -   σχεδίαση του καταστήματος με την εσωτερική διαμόρφωση των χώρων κλπ

           -   Διαγράμματα ροής της παραγωγικής διαδικάσιας

           -   Φάκελο με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα HACCP

 • Οι υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφαλείας αποτελούν μία υπηρεσία που παρέχει το γραφείο μας. Ο ΤA έχει ρόλο συμβουλευτικό προς την εκάστοτε επιχείρηση
 • Ο ΤΑ ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, τις παραγωγικές διαδικασίες και τις μεθόδους εργασίας. Επιθεωρεί τις συνθήκες εργασίας και την εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και πρόληψης ατυχημάτων και συντάσσει αναφορά στον εργοδότη για τυχόν παραλήψεις.
 • Συμβουλεύει όσον αφορά στον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της εργασίας, την προμήθεια εξοπλισμού, την επιλογή και τον έλεγχο μέσων ατομικής προστασίας, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος και των θέσεων εργασίας και γενικά για την οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Διερευνά τα αίτια των ατυχημάτων.
 • Εποπτεύει τη διενέργεια ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού.
 • Ενημερώνει τους εργαζόμενους για τον επαγγελματικό κίνδυνο.
 • Συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.

Σύνταξη μελετών για τις Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων κατοικιών

 • Εγκατάστασης Ενεργητικής και Παθητικής Πυροπροστασίας
 • Υδραυλικών εγκαταστάσεων
 • Εγκαταστάσεων Αποχέτευσης
 • Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ισχυρών και ασθενών ρευμάτων)
 • Εγκαταστάσεων Κλιματισμού - Θέρμανσης
 • Εγκατάσταση Θερμομόνωσης
 • Εγκαταστάσεις Καυσίμου Αερίου
 • Εγκαταστάσεις Ανελκυστήρων